Algemene Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. U wordt verzocht deze website niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door NTA Solutions. Wij behouden ons het recht voor om deze website of de Algemene Gebruiksvoorwaarden, onze Algemene Voorwaarden of onze Verkoop- en leveringsvoorwaarden te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij maken u erop attent dat wij dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging kunnen aanbrengen. Wij verzoeken u daarom deze voorwaarden opnieuw te bekijken bij uw volgende bezoek aan deze website, om na te gaan of daarin wijzigingen zijn aangebracht.

Afstand van gebruik en profijt

Alle gegevens, documenten en illustraties die op deze website worden gepubliceerd, zijn de exclusieve eigendom van NTA Solutions of haar licentiegever(s). Iedere toestemming om daarvan gebruik te maken wordt verleend op voorwaarde dat de relevante auteursrechtelijke aanduiding op alle kopieën wordt weergegeven, dat gegevens uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat gegevens niet voor commerciële exploitatie worden gebruikt, dat gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat illustraties die van de website worden gehaald uitsluitend in combinatie met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid

NTA Solutions heeft de gedetailleerde informatie die op deze website wordt aangeboden naar beste kennis en overtuiging en als professionele organisatie samengesteld uit interne en externe bronnen. Wij streven ernaar om ons informatieaanbod voortdurend uit te breiden en te actualiseren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om NTA Solutions en zijn producten en diensten te presenteren. Wij kunnen echter niet expliciet of impliciet verklaren of garanderen dat de informatie op deze website volledig of juist is. Wij wijzen u er met name op dat deze informatie niet altijd actueel hoeft te zijn. Wij raden u daarom aan om alle informatie die u van deze website haalt te controleren voordat u deze op enigerlei wijze gebruikt. Op deze website gegeven adviezen ontslaan u niet van de verplichting om zelf te controleren of onze meest recente adviezen - met name onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en doelen. Wanneer u met betrekking tot onze producten of diensten advies of instructies nodig heeft, dient u direct contact met ons op te nemen. Gebruikers van deze website verklaren dat zij ermee instemmen dat hun toegang tot de website en de daarop aangeboden inhoud voor eigen risico is. NTA Solutions en derden die betrokken zijn bij het schrijven, produceren of aanbieden van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of letsel als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid daarvan, of als gevolg van het feit dat u zich op informatie gegeven op deze website heeft gebaseerd.

Websites van derden/links

Deze website bevat links/verwijzingen naar websites van derden. Het aanbieden van dergelijke links betekent niet dat NTA Solutions de inhoud daarvan goedkeurt. NTA Solutions aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud van dergelijke websites of voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud, in welke vorm dan ook. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden om de gebruikers van onze website van dienst te zijn. De toegang tot dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruikers.

Gegevens die u zelf verstrekt

Gebruikers van deze website zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die zij naar NTA Solutions sturen, alsmede voor mogelijke schendingen van de rechten van derden als gevolg van de verstrekking van dergelijke informatie. Gebruikers geven NTA Solutions toestemming om dergelijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische analyses of andere gespecificeerde zakelijke doeleinden, tenzij het persoonsgegevens betreft. NTA Solutions heeft met name het recht om de inhoud van dergelijke berichten, inclusief de daarin vervatte ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid, voor ieder doel te gebruiken, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten, en om dergelijke informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden beschikbaar te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en geactualiseerd door NTA Solutions in Malden, Nederland. NTA Solutions garandeert niet dat de gegevens die op deze website worden aangeboden ook juist zijn in plaatsen buiten Nederland, en met name niet dat producten en diensten met hetzelfde uiterlijk, in hetzelfde formaat of op dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Wanneer u deze website bezoekt vanaf een plaats buiten Nederland, of inhoud downloadt vanaf een dergelijke plaats, dient u zich ervan bewust te zijn dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om u ervan te verzekeren dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving die in die plaats van toepassing is.

De op deze website genoemde producten kunnen in verschillende verpakkingen en in verpakkingen van verschillende omvang en met verschillende opschriften of aanduidingen worden aangeboden, afhankelijk van het land.

Verkoop van NTA Solutions Producten

Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de huidige versie van onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Site met login: toegangsrechten

Wees u zich ervan bewust dat u verplicht bent uw toegangsrechten te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden en dat u zich ervan moet verzekeren dat uw rechten niet zonder uw toestemming door anderen kunnen worden gebruikt.

U moet NTA Solutions onmiddellijk verwittigen wanneer u kennis krijgt van een schending van de beveiliging met betrekking tot gegevens beschikbaar op de NTA Solutions-website of wanneer onbevoegde derden uw toegangsrechten hebben verkregen of wanneer u aanwijzingen heeft dat onbevoegde toegang mogelijk zou kunnen zijn.

Toepasselijk recht

Alle juridische vorderingen of procedures in verband met deze website of het gebruik ervan zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht, behoudens de bepalingen van het internationaal privaatrecht, van het Haags Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken van 1 juli 1964 en van het VN-Koopverdrag van 11 april 1980.

Koop/levering: totstandkoming van een overeenkomst

Onze Algemene Voorwaarden en onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met NTA Solutions worden gesloten. Ze zijn ook van toepassing wanneer een contractuele partij in zijn bestelling naar eigen algemene voorwaarden verwijst. Door ons een bestelling te sturen, stemt u tegelijkertijd in met alle verdere voorwaarden van NTA Solutions die op de website worden vermeld.

Wanneer u een bestelling plaatst met gebruikmaking van de bestelformulieren die NTA Solutions op de website ter beschikking stelt, geldt uw bestelling als een aanbod tot koop aan NTA Solutions totdat de overeenkomst tot stand is gekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer NTA Solutions u een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft gestuurd.

Wanneer onze bevestiging van een bestelling afwijkt van de gegevens die door u in de bestelling zijn vermeld, moet u de desbetreffende gegevens onmiddellijk schriftelijk corrigeren. Wanneer u dat nalaat, wordt de overeenkomst van kracht op de voorwaarden vermeld in de bevestiging.

Naar boven